Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Tematyka

Tematyka wykładów

  1. Prawne podstawy metrologii, działalność międzynarodowych i krajowych organizacji metrologicznych, ustawa „Prawo o miarach”, przepisy towarzyszące, struktura i zadania służby metrologicznej, certyfikacja wyrobów i systemów jakości, warunki i tryb akredytacji laboratoriów.
  2. System jakości w laboratorium badawczym: historia wprowadzania jakości, wymagania dotyczące zarządzania w laboratorium, dokumentowanie systemu jakości w laboratorium, organizacje zrzeszające laboratoria.
  3. Statystyczne podstawy opracowania wyników pomiarów w zakresie niezbędnym do zgodnego z przepisami dokumentowania wyników.
  4. Zapewnienie jakości wyposażenia pomiarowego: procedury nadzoru nad aparaturą badawczą i pomiarową w laboratorium, wzorcowanie i sprawdzanie aparatury własnej.
  5. Aktualne zagadnienia akredytacji i certyfikacji: procedura akredytacji laboratorium, notyfikacja instytucji akredytujących, POLLAB i jego zadania, polityka Unii Europejskiej w zakresie jakości wyrobów, dyrektywy i normy zharmonizowane, wymagania oznaczenia znakiem CE.
  6. Metodyka opracowania budżetów niepewności w różnych sytuacjach praktycznych, zastosowanie „Przewodnika”.
  7. Walidacja metod pomiarowych.
  8. Metodyka opracowywania procedur badawczych: struktura procedur badawczych i wybrane przykłady.
  9. Interfejsy w przyrządach pomiarowych i ich oprogramowanie.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia laboratoryjne będą przeprowadzone w Laboratoriach Automatyki oraz Elektrycznych Pomiarów Dokładnych OAL, wyposażonych w nowoczesne przyrządy pomiarowe. Będą ilustrować budowę, organizację i programowanie systemów pomiarowych przy użyciu różnych interfejsów.

Studia obejmują 200 godzin wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów.