Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Regulamin

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Nazwa i oznaczenie Koła

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Koła Naukowego Elektroników Praktyków, zwanego dalej Kołem.


§2
Siedziba Koła

Koło prowadzi swoją działalność w Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej (zwanym dalej Wydziałem) przy Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki (zwanym dalej Instytutem).Siedzibą koła jest pomieszczenie nr 26B w Instytucie przy ulicy Akademickiej 10 w Gliwicach 44-101.


Rozdział II
Cele, zadania i zdolność prawna Koła

§3

Cele Koła

Celami Koła są w szczególności:

 1. pogłębianie wiedzy w zakresie:
  • zasad projektowania układów elektronicznych analogowych i cyfrowych,
  • komputerowo wspomaganego projektowania i sposobów wykonywania płytek obwodów drukowanych w technice przewlekanej i technice montażu powierzchniowego,
  • zagadnień z zakresu montażu podzespołów elektronicznych oraz sprzętu i techniki lutowniczej,
  • problematyki związanej z uruchomieniem urządzeń elektronicznych,
  • metod pomiarów i aparatury pomiarowej, wykorzystywanej do diagnostyki
  • aplikacji elektronicznych,
  • kompatybilności elektromagnetycznej.
 2. umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów i młodych absolwentów,
 3. organizowanie odczytów wygłaszanych przez zaproszonych gości,
 4. ułatwienie nabywania wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć współczesnej elektroniki, informatyki i telekomunikacji,
 5. współpraca z innymi kołami naukowymi (w kraju i za granicą) zajmującymi się podobną problematyką,
 6. organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym,
 7. publikowanie osiągnięć naukowych członków Koła w kraju i za granicą,
 8. ułatwienie najlepszego startu zawodowego członkom Koła.

§4
Zakres Działania Koła

Koło działa zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.


§5
Osobowość prawna Koła

Koło nie posiada osobowości prawnej. Podczas realizacji własnych celów w razie zaistnienia takiej potrzeby korzysta z osobowości prawnej Politechniki Śląskiej.


Rozdział III
Członkowie Koła

§6

Nazwa i oznaczenie Koła

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Koła Naukowego Elektroników Praktyków, zwanego dalej Kołem.


§7
Rodzaje członkostwa

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu swoich członków.Wstąpienie do Koła następuje po akceptacji .Opiekuna Koła na postawie pisemnej deklaracji.


§8
Obowiązki członków Koła

Każdy członek Koła jest obowiązany do:

 1. ścisłego przestrzegania Regulaminu Koła,
 2. aktywnego angażowania się w naukową działalność Koła,
 3. obecności na zebraniach,
 4. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów działalności Koła,
 5. dbania o dobre imię Koła.

§9
Prawa członków Koła

Każdy członek Koła ma prawo do:

 1. zgłaszania postulatów odnośnie realizowanego programu i działalności Zarządu Koła,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji programu Koła,
 3. czynnego udziału w konferencjach kół naukowych,
 4. zapoznania się z dokumentacją dotyczącą prac naukowo-badawczych realizowanych w ramach działalności Koła,
 5. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Koło.
 6. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do Zarządu Koła.

§10
Wygaśnięcie członkostwa

Członkostwo wygasa:

 1. automatycznie z chwilą utraty uprawnień studenckich,
 2. w wyniku wystąpienia z Koła poprzez złożenie przez członka koła pisemnej deklaracji Zarządowi lub Opiekunowi Koła,
 3. w wyniku wykluczenia decyzją Walnego Zebrania członków Koła (większością 3/4 głosów) przy obecności co najmniej połowy obecnych członków Walnego Zebrania lub jednoosobową decyzją Opiekuna Koła z powodów naruszenia dyscypliny bądź przepisów regulaminu.

Rozdział IV
Władze Koła, ich kompetencje i sposób wyboru

§11

Postanowienia ogólne

Organami władzy Koła jest Zarząd Koła (zwany dalej Zarządem), Opiekunem Koła (zwany dalej Opiekunem) oraz Walne Zebranie Członków Koła (zwane dalej Walnym Zebraniem).


§12
Skład Zarządu oraz długość jego kadencji

Zarząd składa się z Prezesa oraz Zastępcy Prezesa. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.


§13
Sposób wyboru Zarządu

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Koła Naukowego Elektroników Praktyków, zwanego dalej Kołem.

 1. Do Zarządu Koła może zostać wybrany każdy członek Koła.
 2. Członkowie Zarządu Koła są wybierani większością co najmniej 2/3 głosów w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. Po upływie kadencji dotychczasowego Zarządu podczas pierwszego posiedzenia Walnego Zebrania wybierany jest nowy Zarząd. Dotychczasowy Zarząd Koła pełni swoje funkcje do momentu wybrania nowego Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu z pełnionej funkcji może nastąpić na mocy uchwały podjętej podczas posiedzenia Walnego Zebrania większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. W razie podjęcia takiej uchwały, na tym samym posiedzeniu Walnego Zebrania należy uzupełnić skład Zarządu.
 4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji stosuje się odpowiednio przepis dotyczący odwołania członka Zarządu.

§14
Zadania Zarządu

Do zadań Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Koła,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 3. przygotowanie projektu planu pracy i preliminarza budżetowego Koła do decyzji Walnego Zebrania,
 4. ustalanie składu osobowego na sesje naukowe,
 5. prowadzenie ewidencji członków Koła,
 6. utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie Uczelni,
 7. zatwierdzanie tematów projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez członków Koła,
 8. utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem Koła,
 9. przygotowywanie sprawozdań z działalności Koła i prowadzenie dokumentacji działalności Koła,
 10. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

§15
Sprawozdanie Zarządu

Zarząd składa corocznie w terminie wskazanym przez władze Wydziału sprawozdanie ze swej działalności.


§16
Skład Walnego Zebrania

Walne Zebranie składa się ze wszystkich członków Koła.


§17
Zadania Walnego Zebrania

Walne Zebranie jest zwoływane na posiedzenia w celu:

 1. podejmowania uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Koła,
 2. dokonywania zmian w Regulaminie do późniejszej akceptacji Dziekana Wydziału.
 3. wybierania i odwoływania członków Zarządu Koła,
 4. zatwierdzenia wystąpień Zarządu do władz Wydziału oraz Politechniki i organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących działalności Koła.

§18
Terminy posiedzeń Walnego Zebrania

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, oraz każdorazowo na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej ilości członków Koła.
 2. Walne Zebranie może zwołać Opiekun Koła w innym terminie.

§19
Struktura posiedzeń Walnego Zebrania

Struktura posiedzeń Walnego Zebrania co do sposobu głosowania wygląda następująco:

 1. Uchwały na walnym zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Każdy obecny na zebraniu członek ma jeden głos.
 2. Sposób głosowania podczas wyboru, zatwierdzania oraz odwołania organów regulują przepisy dotyczące tych organów.

§20
Opiekun Koła

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Koła Naukowego Elektroników Praktyków, zwanego dalej Kołem.

 1. Opiekunem Koła musi być pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
 2. Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
  • reprezentowanie Koła poza uczelnią w zakresie spraw niefinansowych,
  • uczestniczenie w Walnych Zebraniach członków Koła,
  • udzielanie pomocy dydaktycznej i organizacyjnej członkom Koła,
  • pomoc w ustaleniu programu działalności Koła,
  • zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło,
  • rozstrzyganie kwestii spornych.

Rozdział V
Sprawy budżetowe i finansowe Koła

§21

Postanowienia ogólne

Koło nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Wszystkie sprawy finansowe Koła na zewnątrz Wydziału muszą być zatwierdzone przez Dziekana Wydziału.

 1. ze środków Wydziału w zakresie i na cele przyznane przez Dziekana Wydziału,
 2. ze środków Politechniki w zakresie i na cele przyznanym przez Władze Politechniki,
 3. ze środków organizacji studenckich i młodzieżowych w zakresie przyznanym przez władze tych organizacji,
 4. poprzez dotacje instytucji społecznych, za pośrednictwem Wydziału,
 5. jako darowizny, za pośrednictwem Wydziału, w tym darowizny członków Koła.

Ubieganie się o środki finansowe z punktów 1–5 odbywa się za pośrednictwem Dziekana Wydziału.


Rozdział VI
Zmiany regulaminu, rozwiązanie Koła oraz przepisy przejściowe

§22

Zmiany Regulaminu

Zmian Regulaminu może dokonać Walne Zebranie. Zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Dziekana Wydziału.

 1. Zarządu Koła,
 2. grupy co najmniej połowy ogólnej ilości członków Koła,
 3. władz Wydziału.

§23
Przepisy przejściowe

 1. Regulamin Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Tymczasowy Zarząd Koła i zatwierdzeniu przez Władze Wydziału. Tymczasowy Zarząd Koła wybierany jest przez Walne Zebranie złożone z pierwszych członków założycieli.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu Tymczasowy Zarząd Koła staje się zwykłym Zarządem Koła.
 3. Kadencja pierwszego Zarządu rozpoczyna się w dniu wejścia w życie Regulaminu.