Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Sylwetka absolwenta specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna

  1. Podstawy ogólne wykształcenia magistra inżyniera
    Wykształcenie absolwenta Wydziału Elektrycznego, kierunku Elektrotechnika, na poziomie magisterskim, o specjalności AME, oparte jest na wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wiedza ogólna z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki teoretycznej, podstaw metrologii, elektroniki, automatyki i jest przyswajana w kursie podstawowym, wspólnym dla wszystkich studentów kierunku Elektrotechnika na niższych semestrach studiów. W ramach wykształcenia specjalistycznego na wyższych semestrach studiów następuje dalsze rozszerzenie wiedzy ogólnej w zakresie problemów niezbędnych do przyswojenia sobie wiedzy specjalistycznej. Realizuje się to przez oddzielne przedmioty, jak np. teoria pomiaru oraz przetwarzanie sygnałów cyfrowych, oraz w ramach przedmiotów specjalistycznych jako przygotowanie szczegółowej bazy teoretycznej dla wiedzy specjalistycznej.

  2. Wykształcenie specjalistyczne
    Wiedza specjalistyczna obejmuje problemy projektowania, budowy, badań i eksploatacji elektrycznych sensorów, narzędzi i systemów pomiarowych, przy użyciu tradycyjnych oraz najnowszych metod i narzędzi inżynierskich (profesjonalne oprogramowanie, Internet, przetworniki inteligentne, sterowniki). Uwzględniane są problemy statyczne oraz dynamiczne w wieloparametrowych środowiskach, zakłócenia oraz oddziaływania wzajemne. Absolwent umie wykorzystać technikę analogową, cyfrową oraz mikroprocesorową, w aplikacjach elektrycznych i optoelektronicznych, oraz zna ogólne zasady tworzenia i stosowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych i sterujących. Umie tworzyć własne programy komputerowe dla potrzeb sterowania procesów oraz profesjonalnego przetwarzania danych pomiarowych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu oprzyrządowania pomiarowo-sterującego w różnych nietypowych sytuacjach. Zna stan prawny odnośnie pomiarów, sterowania i wymagań metrologicznych. Zna podstawy tworzenia dokumentacji konstrukcji urządzeń pomiarowo-sterujących i systemów oraz dokumentowania wyników badań. Dużą uwagę zwraca się przy kształceniu na ścisły, elastyczny związek teorii i praktyki oraz na rozwinięcie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i rozwiązywania istotnych problemów technicznych. Istotna część wykształcenia jest zdobywana w dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach, przy pomocy kwalifikowanej kadry doświadczonych pracowników naukowych. Wiedza specjalistyczna jest poszerzona w jednym z następujących kierunków dyplomowania: mikroprocesorowe układy i systemy pomiarowe, metody i układy do badań materiałów elektrotechnicznych, miernictwo i automatyka przemysłowa, elektryczne pomiary dokładne. Praca dyplomowa jest opracowaniem z dziedziny metrologii lub automatyki elektrycznej, o znacznym udziale pracy eksperymentalnej, wykonanym samodzielnie przez absolwenta. W wielu przypadkach związana jest z badaniami naukowymi prowadzonymi na Uczelni lub z potrzebami zgłaszanymi przez przemysł.

  3. Najbardziej typowe możliwości zatrudnienia
    Wiedza absolwenta jest interdyscyplinarna i może być adaptowana do różnych, zmieniających się potrzeb rynku, na którym absolwent powinien być użyteczny, konkurencyjny i sprawny. Absolwent ma możliwość pracy w różnych działach nowoczesnej produkcji, jako specjalista w zakresie automatyzacji urządzeń i procesów przemysłowych, pozyskiwania danych pomiarowych, kontroli jakości i systemach jej doskonalenia, informatyki, diagnostyki technicznej, monitoringu, usługach, badaniach naukowych i eksploatacyjnych itp. Jest również przygotowany do pracy w zakładach wytwarzających aparaturę pomiarowo-kontrolną lub urządzenia automatyki przemysłowej, a także w laboratoriach badawczych lub testujących oraz w służbie miar i szkolnictwie wyższym.