Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Kontakt

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny
Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki

ul. Akademicka 10
44-100 Gliwice

tel.: +48 32 237-12-41
e-mail.: re2@polsl.pl

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki obejmuje szereg rnego rodzaju obszarów tematycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z metrologią elektryczną, elektroniczną oraz elektroniką. Do podstawowych działów tematycznych zaliczyć można:

 • miernictwo elektryczne, elektroniczne i przemysłowe (w tym również pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, zwłaszcza sił, ciśnień i przemieszczeń, a także pomiary właściwości materiałów elektrotechnicznych takich jak: dielektryki, magnetyki i przewodniki),
 • programowane systemy pomiarowe (obszar obejmuje zagadnienia projektowania i programowania autonomicznych oraz skomputeryzowanych systemów pomiarowych),
 • szeroko rozumiana automatyzacja procesów pomiarowych oraz innych urządzeń elektrycznych (w tym także implementacja układowa i programowanie sterowników przemysłowych),
 • miernictwo precyzyjne (obszar ten dotyczy pomiarów wielkości elektrycznych z najwyższymi dokładnościami i związany jest z opracowywaniem nowych metod i algorytmów pomiarowych, jak również projektowaniem i budową nowoczesnej, wysokiej klasy aparatury kontrolno-pomiarowej),
 • kompatybilność elektromagnetyczna (badania, budowa aparatury pomiarowej do zastosowań w pomiarach i analizie pól elektromagnetycznych o małych i dużych częstotliwościach),
 • elektronika (opracowywanie nowoczesnych aplikacji elektronicznych do zastosowań w układach pomiarowych i nie tylko; implementacja analogowych i cyfrowych podzespołów programowalnych, badania metod analizy, syntezy i modelowania nowoczesnych analogowych i cyfrowych układów elektronicznych).

W obszarze elektroniki Instytut prowadzi:

 • badania związane z teoretycznym i praktycznym modelowaniem nowoczesnych wzmacniaczy elektronicznych ze szczególnym naciskiem na wzmacniacze wielozaciskowe oraz różnorodne układy aplikacyjne,
 • badania związane z konstrukcją i modelowaniem komputerowym wielowejściowych tranzystorów polowych z bramka swobodną oraz ich zastosowaniem do budowy elektronicznych układów wzmacniających nieliniowych, wielowejściowych i o sterowanych parametrach,
 • badania związane z konstrukcją i zastosowaniem scalonych analogowych układów programowalnych komputerowo z wewnętrzną matrycą pamięci nieulotnej, kodującej strukturę oraz parametry projektowanego układu,
 • badanie analogowych układów typu „wewnętrznie nieliniowych, zewnętrznie liniowych” o różnorodnych nieliniowych funkcjach przetwarzania i z zastosowaniem różnorodnych elementów i wzmacniaczy elektronicznych, oraz możliwości ich zastosowań w układach przetwarzania sygnałów i metrologii.

W Instytucie mogą być podejmowane wszelkie zadania pomiarowe mieszczące się w ramach podanych obszarów, a zwłaszcza zadania nietypowe, wymagające opracowania specjalnej aparatury, według życzeń użytkownika. Do najistotniejszych przykładów zrealizowanych prac zaliczyć można:

 • komparator etalonów indukcyjności własnej,
 • układy mostkowe, komparacyjne i inne do pomiarów impedancji i jej składowych (R, L, C, tgδ, Q),
 • specjalistyczne układy pomiarowe do badań transformatorów elektroenergetycznych (rezystancji uzwojeń, rezystancji izolacji),
 • automatyczne wagi do pomiarów i rejestracji masy metalu w piecach indukcyjnych i kanałowych,
 • automatyczne testery do produkcyjnych badań kondensatorów i filtrów przeciwzakłóceniowych,
 • czujniki przemieszczeń geometrycznych z wyjściem częstotliwościowym,
 • układy do programowej korekcji błędów (statycznych i dynamicznych) przetworników pomiarowych,
 • wielozadaniowe programy zarządzania pracą przyrządów mikroprocesorowych,
 • indukcyjne dzielniki napięcia przemiennego o błędzie przekładni (10-6 ÷ 10-4) %,
 • magnetyczne komparatory prądów przemiennych i stałych (między innymi do sprawdzania przekładników),
 • kalibratory napięcia stałego i przemiennego.

Wyniki badań naukowych Instytutu publikowane są w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym, w Zeszytach Naukowych serii „Elektryka” oraz przedstawiane na konferencjach, w tym także zagranicznych. Instytut jest organizatorem i współorganizatorem licznych konferencji oraz sympozjów.