WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

PRESTIŻOWA NAGRODA SIEMENSA DLA PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI

Zespół w składzie: dr hab. inż. Tadeusz Skubis, prof. Pol. Śląskiej, dr inż. Andrzej Met oraz dr inż. Marian Kampik otrzymał tegoroczną Nagrodę Siemensa za pracę pt. Komparator etalonów indukcyjności własnej Nagroda ufundowana przez firmę Siemens sp. z o. o. w Polsce jest przyznawana raz w roku za wyróżniające się osiągnięcie w dziedzinie elektrotechniki, energetyki, elektroniki, automatyki i transportu szynowego. Opracowany przez zespół komparator jest osiągnięciem w skali światowej. Został wdrożony w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie i w Physikalisch Technische Bundesanstalt w Braunschweigu w RFN do międzynarodowych komparacji wzorców indukcyjności o najwyższej dokładności. Przewodniczącym jury był Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Małkowski. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w dniu 18.06.2003r. w Politechnice Warszawskiej, przy obecności Senatu i zaproszonych gości.

Nagroda Siemensa
Nagroda Siemensa dr Met i dr KampikNagroda Siemensa prof.Skubis

Uroczystość wręczenia Nagrody Siemensa za rok 2002 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. W pierwszym rzędzie od prawej siedzą laureaci Nagrody: dr M. Kampik, dr A. Met, prof. T. Skubis, dalej poprzedni rektorzy Politechniki Warszawskiej, prof. W. Findeisen i prof. J. M. Woźnicki, Prezes Zarządu firmy Siemens K. Romanowski, przewodniczący Wydziału IV PAN prof. W. Włosiński, oraz laureat Nagrody Siemensa za rok 2001, wiceminister MNiI, prof. M. Bartosik