PRACOWNICY

dr inż.
Wiesław DOMAŃSKI

tel. (032) 237-20-68, (032) 237-18-58


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Sensoryka, Systemy pomiarowe, Miernictwo elektroniczne.


Działalność naukowo-badawcza

Badania w zakresie pomiaru stężeń gazów, wilgotności oraz emisji zanieczyszczeń gazowo pyłowych. Opracowanie systemów pomiarowych i stanowisk badawczych. Wyznaczanie niepewności złożonych torów pomiarowych. Automatyzacja procesów pomiarowych.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autorstwo i współautorstwo 10 artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Uczestnictwo w projektach naukowo badawczych.
Rozprawa doktorska: Korekcja właściwości metrologicznych czujników składu mieszanin gazowych.


Działalność dydaktyczna

Automatyka i sterowanie (laboratorium)
Miernictwo przemysłowe (laboratorium)
Pomiary przemysłowe (laboratorium)
Podstawy automatyki (laboratorium)
Współczesna sensoryka (laboratorium)


Tematyka prac dyplomowych

Przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, Systemy pomiarowe, Wykorzystanie języków graficznych w programowaniu systemów automatyki.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników