PRACOWNICY

prof. dr hab. inż.
Tadeusz SKUBIS

tel. (032) 237-12-41, (032) 237-26-29


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika, Informatyka.


Specjalności

Aparatura i miernictwo elektroniczne, Metrologia elektryczna, Elektryczne pomiary dokładne.


Działalność naukowo-badawcza

Specjalizuje się w miernictwie precyzyjnym wielkości elektrycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, 5 książek, 1 monografii. Publikował w czasopismach i wydawnictwach o zasięgu światowym (m.in. w IEEE Trans. on Instr. and Meas.). Występował na konferencjach o zasięgu światowym (np. Conference on Precision Electromagnetic Measurements, IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Eurosensors, Regional East Africa Metrology Conference). Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 6 ogólnopolskich konferencji naukowych. Jest Autorem lub współautorem 5 patentów. Brał udział w 38 dużych pracach naukowo-badawczych, w tym był kierownikiem 28 tematów. Prace te były zakończone wdrożeniami nowych narzędzi pomiarowych. Był organizatorem i kierownikiem 9 grantów KBN. Wypromował 4 doktorów. Odbył staże naukowe w Zakładzie Produkcji Aparatury Pomiarowej i Automatyki Przemysłowej w Pyskowicach, w Central Electricity Generating Board w Londynie oraz w Physikalisch - Technische Bundesanstalt w Braunschweigu w RFN, z którym stale utrzymuje robocze kontakty naukowe. Owocem tej współpracy są wspólne publikacje i wdrożenia wyników badań w Physikalisch Technische Bundesanstalt w Braunschweigu i w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie.
Jedna z jego prac została nagrodzona na światowej konferencji CPEM’95 w Braunschweigu. Był nagradzany 4 - krotnie nagrodami Ministra. Uzyskał wraz z zespołem w roku 2003 Nagrodę Siemensa za opracowanie unikatowego komparatora wzorców indukcyjności.
Jest członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (przewodniczącym sekcji Podstawowych Problemów Metrologii), Komisji Metrologii PAN (oddz. Katowice) oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika Pomiary Automatyka Kontrola.


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autor ponad 100 publikacji naukowych w tym w wydawnictwach o zasięgu światowym, 5 książek, 1 monografii. Autor lub współautor 5 patentów. Nagradzany 4 - krotnie Nagrodami Ministra. Nagroda zespołowa Siemensa za opracowanie unikatowego komparatora wzorców indukcyjności (2003 r.)


Działalność dydaktyczna

Prowadzi wszystkie rodzaje zajęć z zakresu metrologii elektrycznej (m.in. wykłady z elektrycznych pomiarów dokładnych, teorii pomiaru, miernictwa wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, aparatury elektronicznej, kompatybilności elektromagnetycznej). Na studium doktoranckim prowadzi konwersatorium z organizacji i dokumentowania pracy naukowej. Opracował koncepcje programowe trzech laboratoriów oraz programy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.


Tematyka prac dyplomowych

Badania, projektowanie i konstruowanie systemów pomiarowych z czujnikami w technologiach tradycyjnych, elektronicznych i optoelektronicznych.


Członkostwo w organizacjach naukowych

Przewodniczący sekcji Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Członek Komisji Metrologii PAN O./Katowice), Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar.


Zainteresowania pozazawodowe

Astrofizyka, kolarstwo


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników