PRACOWNICY

dr inż.
Janusz GUZIK, doc. w Pol. Śl.
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki


tel. (032) 237-29-91, (032) 237-19-82


Dyscypliny naukowe

Elektrotechnika, Elektronika.


Specjalności

Metrologia elektryczna, Aparatura elektroniczna, Miernictwo elektroniczne.


Działalność naukowo-badawcza

opracowanie aparatury przeznaczonej do badań i diagnostyki materiałów elektroizolacyjnych,
problematyka wzorcowania aparatury przeznaczonej do badań i diagnostyki materiałów elektroizolacyjnych,
analiza i synteza układów do pomiaru impedancji,
wybrane zastosowania pomiarów impedancyjnych (np. ciągła kontrola stanu izolacji, elektryczna tomografia impedancyjna).


Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Cykl artykułów poświęconych komparatorom admitancji dielektryków i wzorcowaniu przyrządów do diagnostyki izolacji elektrycznej.


Działalność dydaktyczna

Wydziałowy Opiekun Praktyk i Obozów Studenckich,
Wydziałowy Opiekun Domu Studenta ELEKTRON,
Członek Uczelnianej Komisji ds. Studenckich Praktyk i Obozów Naukowo-Badawczych,
Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń seminaryjnych z przedmiotu Metrologia elektryczna dla kursu podstawowego na kierunku Elektrotechnika
Prowadzenie wykładu pt. Elektryczne układy pomiarowe i ćwiczeń seminaryjnych dla kursu specjalistycznego studium wieczorowego inżynierskiego na kierunku Elektrotechnika,
Promotorstwo prac dyplomowych


Tematyka prac dyplomowych

Wzorce, przetworniki i układy do pomiarów: R, C, tgδ.


Członkostwo w organizacjach naukowych

The IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society


Zainteresowania pozazawodowe

Teledetekcja satelitarna, biometria, parapsychologia i fizyka zjawisk paranormalnych.


Wykaz publikacji

Bibliografia Publikacji Pracowników