Obrony prac dyplomowych w dniu 20 grudnia 2011r.
 
Obrony prac dyplomowych magisterskich, które odbyły się w dniu 20 grudnia 2011r., dotyczyły 11 Dyplomantów studiujących na kierunkach: Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Praca dyplomowa inż. Jarosława Kuźnik „Badanie instalacji obiektu publicznego”, napisana pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Meta, dotyczyła wyznaczenia charakterystyk mocy i współczynnika mocy tgφ instalacji elektrycznej obiektu publicznego wraz ze sprawdzeniem stopnia zakłóceń ze strony wyższych harmonicznych. Ponadto w ramach pracy dokonano analizy doboru taryf oraz sprawdzono skuteczność zainstalowanych na obiekcie zabezpieczeń.

Pod kierunkiem tego samego Promotora Dyplomant Ivaylo Strumski przedstawił wyniki wykonanej pracy pt. „Układ sterowania ogrzewaniem z wykorzystaniem pieca węglowego”. Celem pracy był projekt układu sterowania ogrzewaniem budynku mieszkalnego ze źródłem ciepła – piecem węglowym wraz z autonomicznym utrzymywaniem stałej wartości temperatury wody grzewczej oraz wody użytkowej. Zaprojektowany układ umożliwił ponadto indywidualna nastawę wartości temperatury w poszczególnych pomieszczeniach budynku.

Z kolei inż. Szymon Paruch podczas obrony przedstawił ważniejsze tezy pracy pt. „Metody minimalizacji współczynnika strat dielektrycznych tgδ wzorców pojemności izolacji elektrycznej”, której promotorem był doc.dr inż. Janusz Guzik. Własny współczynnik strat dielektrycznych wzorca pojemności jest jak dotąd realizowany na drodze odpowiedniego doboru materiału izolacji wzorca - ale ograniczony na ogół do wartości. Zaproponowanie oryginalnych trzech metod minimalizacji wartości własnego współczynnika strat dielektrycznych umożliwiło przy tym zmniejszenia błędu odtwarzanej wartości pojemności nominalnej wzorca.

Dyplomant Marcin Wierzbicki w pracy pt. „Nieliniowe wzorce RC wybranych parametrów izolacji elektrycznej”, napisanej pod kierunkiem doc.dr inż. Janusza Guzika, przedstawił zastosowanie warystora do budowy wzorców RC współczynnika absorpcji izolacji elektrycznej typu R60 / R15. Wynikiem przeprowadzonych w pracy analiz była rekomendacja trzech struktur wzorców RC do tego celu wraz z oszacowaniem ujemnych błędów systematycznych wzorców wywołanych rezystancją izolacji zastosowanych kondensatorów i podaniem relacji pozwalających na ich łatwą minimalizację.

W dalszym ciągu obron Dyplomant Marek Edut omówił zrealizowany w swojej pracy pt. „Przepływomierz ultradźwiękowy” projekt nieinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego służącego do objętościowego pomiaru strumienia przepływu cieczy, przy czym zbudowane stanowisko pomiarowe wykorzystywało w charakterze przyrządu odniesienia przepływomierz elektromagnetyczny firmy Endress + Hauser serii Promag 33. Promotorem pracy był dr inż. Wiesław Domański.

Praca dyplomowa Wojciecha Wawrzyka „Uniwersalny interfejs cyfrowy”, napisana pod kierunkiem prof. nzw. Mariana Kampika, dotyczyła opracowania układu za pomocą którego przyrząd pomiarowy lub też dowolne inne urządzenie wyposażone tylko w łącze szeregowe może nawiązać komunikację z urządzeniami zewnętrznymi wyposażonymi w interfejsy: USB, RS- 232C, GPIB oraz Ethernet. W interfejsie programowo zaimplementowano standard GPIB z wykorzystaniem struktury mikrokontrolera STM32F205VCT6.

Z kolei Dyplomant Bartosz Białas w swojej pracy, napisanej pod kierunkiem dr inż. Artura Skórkowskiego, pt. „Stanowisko do badań parametrów izolacji w funkcji temperatury” opracował kompletne stanowisko pomiarowe do wyznaczania zależności pojemności C i współczynnika strat dielektrycznych tgδ od temperatury T dla różnych materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy kondensatorów wraz z implementacją w środowisku LabView interfejsu do wizualizacji, automatyzacji pomiarów oraz archiwizacji uzyskanych wyników pomiarowych.

Pod kierunkiem tego samego Promotora, Dyplomant Paweł Grabara wykonał pracę pt. „Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami biznesowymi w komputerowych sieciach bezprzewodowych”. W pracy zamieszczono trzy praktyczne scenariusze rozmieszczenia urządzeń biznesowych firmy D-Link: dla sieci o małej liczbie użytkowników, których nie ma potrzeby dzielić na podgrupy zarówno ze względu na ich ilość czy też dostęp do zasobów sieci (scenariusz nr 1), dla sieci o małej liczbie użytkowników, w której użytkownicy mają być podzieleni na podgrupy ze względu na ich ilość lub / i na dostęp do zasobów sieciowych, w celu łatwiejszego nimi zarządzania, np. podział na poszczególne działy w firmie (scenariusz nr 2) i dla przypadku sieci, kiedy ulega ona rozbudowie i wtedy punkty dostępowe nie są bezpośrednio podłączone do kontrolera (scenariusz nr 3).

W dalszym ciągu dzisiejszych obron Dyplomant Grzegorz Majka przedstawił Komisji Egzaminu Dyplomowego ważniejsze tezy pracy pt. „Sterownik pieca indukcyjnego – moduł mikrokontrolera”. Celem tej pracy było stworzenie modułu sterownika do pieca indukcyjnego o mocy w zakresie od 10 do 500 kW przystosowanego do podłączenia do magistrali CAN i sterowania parametrami pracy pieca za pomocą protokołu CANopen w standardzie 2.0A. Dodatkowo opracowany moduł umożliwia sterowanie parametrami pieca poprzez złącze USB lub RS232. Promotorem pracy był dr inż. Krzysztof Konopka.

Również pod kierunkiem tego samego Promotora Dyplomant Dariusz Gołąb wykonał pracę pt. „Pomiary z wykorzystaniem interfejsu VXI”. Dla potrzeb dydaktyki opracowano stanowisko pomiarowe, którego zadaniem była prezentacja sposobów konfiguracji oraz komunikacji z interfejsem VXI. W stanowisku w oparciu o przetwornik typu VT1413C stworzono odpowiednią bibliotekę przyrządów wirtualnych. Zestawione stanowisko dydaktyczne wykorzystuje przy tym graficzne środowisko programowania LabView, jak również biblioteki VISA, które służą do komunikacji urządzeń VXI z przyrządami wirtualnymi.

Dr inż. Henryk Urzędniczok był z kolei Promotorem pracy pt. „System pomiarowy przeznaczony do monitoringu klimatu pomieszczeń”, wykonanej przez Dyplomanta Mariusza Madejskiego. Celem prezentowanej podczas obrony pracy było stworzenie systemu pomiarowego monitorującego temperaturę powietrza, jego wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne. W pracy zamieszczono opis kompletnego systemu, w którym mikrokontroler Arduino współpracuje z dedykowaną aplikacją stworzoną w programie LabView.


Fot.1. Ogłoszenie wyników magisterskiego egzaminu dyplomowego


Fot.1. Ogłoszenie wyników magisterskiego egzaminu dyplomowego (d.c)

 
Informację przekazał(a): doc. dr inż. Janusz Guzik2011-12-20 12:36